Saltlux Technology 지속 성장의 연쇠는 직원 건강 검진이다

DSCF6422
회사 활동

Saltlux Technology 지속 성장의 연쇠는 직원 건강 검진이다

노동자의 안전보건에 대한 원칙과 규제 내용을 담고 있는 근로기준법에 철저하여 2020년 10월 5일에 Saltlux Technology는 Vietlife과 함계 모든 직원들을 위한 정기 건강검진을 했다.

Vietlife 클린닉

유능한 전문자들 및 현대적인 설비와 장비를 갖추는 Vietlife는 늘 SLT의 신뢰를 얻는 병원이 된다.

올해 건강검진 잘 준비하기 위해 회사는 Bach Mai병원 의사이자 Vietlife 병원장인 Nguyen Van Hung 의사님을 초청하여 상담을 받았다. 상담 후 직원마다  자신에게 적합한 검진 서비스를 선택할 수 있었다.

검진 과정은 2차로 나눈다:

– 1차, 2020년 10월 2일에 회사에서 당뇨병, 고지혈증, 간장병 등 같은 질병을 진찰하기 위해 피를 뽑았다.

– 2차, 2020년 10월 5일에 Tran Binh Trong 14번호 Vietlife클린닉에서 전부 직원들은 모여서 종합검진, 에스레이 찍기, 초음파 검사 등 받았다. 상담 후 식이 요법 상담, 생활습관 평가 및 처방을 받아서 건강을 건전하게 지킬 수 있다.

SLT에서 인적자원은 성공으로 이어지는 핵심 가지다. 인적자원 전략에 직원들의 몸 건강과 신정건강을 챙기는 것을 위주로 한다. 또한 코로나 19 전염병은 발생하는 기간에 건강 검진은 직원들의 건강 상태 관리에 도움이 된고 일을 조절한다.

Saltlux Technology 회사원에게 건강 검진은 권리 뿐만 아니라 책임이다. 검진 결과를 통해 생활습관을 건강하게 조절하면서 Saltlux 발전을 위한 계속 기여할 수 있다.

마침내 전부 Saltlux Technology 직원들은 참가한 SLT과 Vietlife 클린닉의 건강 점진을 성공하게 마쳤다.

작가: Minh Nguyet, Tran Huong

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chọn ngôn ngữ