Saltlux Technology 베트남 여성의 날 환영

20-10.1
회사 활동

Saltlux Technology 베트남 여성의 날 환영

현재의 성공한 Saltlux Technology 있는 게 여자들의 큰 역할을 부족할 수가 없다. 그러니까 10월 20일 베트남 여성의 날을 맞아 귀여운 동료들에게 감사의 말을 전하기 위해 SLT 남자들은 멋진 깜짝 선물을 준비했다.

여성을 위해 전날부터 준비 과정을 완료했다. 10월 20일 오전에 사무실에 들어가보니 빤짝한 조명과 화려한 풍선들으로 장식을 했다. 여자의 테이블마다 위에 한 축하 카드와 간식을 준비했다. 재미있는 게임과 귀여운 찬찬하게 준비된 선물을 효과적게 일하게 만들었다.

게임을 즐겁게 한 분위기

그 다음에 Hem 식당에서 전부 직원들은 모여서 친밀한 파티가 있었다.

모든 직원들의 친밀한 파티
SLT의 “예쁜 장미꽃”

파티는 끝났으나 Saltlux Technology 의 맴버들늬 마음에 여운이 여전히 남는다. SLT의 멋진 여자들에게 여성의 날은 사랑과 존중을 받는 날인데 남자들에게 감사의 말, 덕담 그리고 귀여운 선물을 전하는 특별한 기회다. 더구나 이날을 통해 남자들은 여자 동료의 이야기를 들어보고 깊게 이해할 수 있는 소중한 시간이 있다.

그러므로 Saltlux Technology 의 맴버들은 좋은 관계를 맺으며 회사를 더욱 발전 시킨다.

작가: Minh Nguyet , Tran Huong

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chọn ngôn ngữ