Đề xuất tùy chỉnh nội dung và cá nhân hóa

ĐỀ XUẤT TÙY CHỈNH NỘI DUNG VÀ CÁ NHÂN HÓA

Vì việc sản xuất nội dung do người dùng tạo bao gồm video đang tăng lên rất nhiều và cấu trúc phân phối của chúng ngày càng đa dạng, nên việc tìm kiếm và tiêu thụ nội dung ngày càng khó khăn. Giải pháp cá nhân hóa và đề xuất tùy chỉnh nội dung của Saltlux là một giải pháp có thể phân tích sở thích của người dùng một cách có nghĩa và chỉ đề xuất thông minh mỗi nội dung thích hợp với người dùng

  • Vấn đề của khách hàng

Mặc dù năng suất, lưu trữ và chi phí quản lý nội dung đang tăng lên, mức tiêu thụ của người dùng chỉ là một phần trong số đó. Nội dung ẩn ít có cơ hội được tiếp xúc và tiêu thụ và mức độ hài lòng của người dùng đối với mức tiêu thụ nội dung không cao.

  • Hiệu quả ứng dụng

Thông qua đề xuất tùy chỉnh nội dung được tối ưu hóa cho mỗi người dùng và triển khai dịch vụ cá nhân hóa, mức tiêu thụ nội dung, cải thiện sự hài lòng của người dùng và tăng doanh thu dịch vụ được kỳ vọng là sẽ tăng.

215
218
  • Chức năng chính

Tìm kiếm thông minh và đề xuất cá nhân hóa cho các phương tiện khác nhau như video, tin tức, phát thanh truyền hình, blog, nội dung xã hội thông qua phân tích sở thích ngữ nghĩa dựa trên nhân khẩu học và mô hình hành vi người dùng

  • Sản phẩm tích hợp

DISCOVERY, STORM

  • Khách hàng chủ yếu

Đề nghị phát sóng KBS, KT olleh TV, Genius, Genie News, Breepy, v.v.