Giới thiệu tổng quan

Saltlux Technology Co., Ltd. (“SLT”), công ty con tại Việt Nam được chuyển đổi sang pháp nhân vào năm 2019. Sự gia tăng nhanh chóng gần đây trong hoạt động kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam và chính sách phát triển công nghiệp cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của chính phủ Việt Nam mang đến một cơ hội mới cho SLT, nơi có năng lực vượt trội trong lĩnh vực AI và dữ liệu lớn. Tại thị trường Việt Nam với hơn 100 triệu người, cũng như thị trường Đông Nam Á với hơn 600 triệu người, SLT sẽ hợp tác với Saltlux để dẫn đầu thị trường cách mạng công nghiệp thứ 4 mới nổi bao gồm AI và Big Data.