Nhận Biết Tình Huống Chuyên Môn Và Phản Hồi (IoT)

NHẬN BIẾT TÌNH HUỐNG CHUYÊN MÔN VÀ PHẢN HỒI (IoT)

Các dịch vụ mới dựa trên mạng cảm biến như thành phố thông mình và nhà thông minh, chăm sóc sức khỏe và IoT năng lượng với các thiết bị kỹ thuật có thể đeo được đang đến gần. Sự thành bại đổi mới IoT phụ thuộc vào triển khai dịch vụ thông minh hóa và nhận thức tình huống về dữ liệu lớn dòng thời gian thực. Saltlux đã phát triển và cung cấp trí thông minh dữ liệu cảm biến thời gian thực và công nghệ nhận thức tình huống dựa trên ngữ nghĩa trong 10 năm qua và có nhiều kết quả thương mại hóa.

  • Vấn đề của khách hàng

Khó khăn trong việc bảo mật và thương mại hóa các công nghệ nhận thức tình huống, thông minh hóa, giám sát và xử lý dữ liệu thời gian thực đến từ các cảm biến IoT và các thiết bị thông minh.

  • Hiệu quả ứng dụng

Triển khai dịch vụ mới và phân biệt hóa đối thủ thông qua giám sát dữ liệu dòng thời gian thực, phát hiện bất thường và triển khai dịch vụ cá nhân hóa dựa trên nhận thức tình huống

226
227
  • Chức năng chính

Mô hình hóa quy tắc và biểu đồ tri thức của các cảm biến và thông tin tình huống; hu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến; dự đoán dựa trên Machine Learning và đánh dấu, phát hiện mẫu; lập luận tình huống hybrid dựa trên ý nghĩa

  • Sản phẩm tích hợp

BLUEBOLT, STORM

  • Khách hàng chủ yếu

KT, Bộ Đất đai, EU Commission, Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc, v.v.