Công cụ QA chuyên sâu

CÔNG CỤ QA CHUYÊN SÂU

  Công cụ QA chuyên sâu

  Công cụ QA chuyên sâu của AI Suite là một hệ thống tìm hiểu và đề xuất câu trả lời phù hợp nhất từ kiến thức tích lũy tự học, suy luận kiến thức khác nhau về câu hỏi của người dùng. Công cụ QA chuyên sâu đưa đáp án đến người dùng bằng cách lựa chọn phương pháp trả lời phù hợp nhất theo loại câu hỏi được đồng bộ từ công nghệ QA dựa trên cơ sở tri ​​thức (KBQA), công nghệ QA dựa trên truy xuất thông tin (IRQA), công nghệ QA dựa trên đọc máy (MRCQA), và công nghệ QA dựa trên tư vấn và lịch sử hội thoại (DLQA)

  25

  <Khái quát xử lý QA chuyên sâu>

  Các đặc điểm chính

  • QA dựa trên Knowledge Graph khổng lồ và chính xác

  Công cụ QA chuyên sâu thực hiện QA bằng cách sử dụng không chỉ dữ liệu cấp thông tin đơn giản, mà sử dụng cả dữ liệu cấp kiến thức. Nó không chỉ tự động trích xuất và học kiến thức từ dữ liệu, mà còn lập luận kiến thức mới đang ẩn giấu từ kiến thức đã học và sử dụng vào QA.

  • QA linh hoạt sử dụng công nghệ đồng bộ

  Để trả lời các truy vấn của người dùng được nhập theo nhiều loại khác nhau, các mô-đun QA mà có thể đưa ra đáp án phù hợp nhất theo loại câu hỏi được cấu tạo dưới dạng đồng bộ. Ngoài ra, để trả lời các câu hỏi yêu cầu thông tin theo thời gian thực như thời tiết và giá cổ phiếu, nó có thể lấy thông tin theo thời gian thực kết hợp với các API bên ngoài và sử dụng nó để trả lời các câu hỏi.

  • Áp dụng nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau

  Cung cấp một nền tảng để quản lý thông tin như từ điển, kiến ​​thức, đánh dấu, v.v. để xử lý QA bằng cách tạo, học tập và lập luận kiến ​​thức mới theo tên miền mà công cụ QA chuyên sâu được áp dụng. Thông qua nền tảng này, bạn có thể dễ dàng xây dựng kiến ​​thức tên miền cụ thể và triển khai QA trong miền đó.

  Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

  Công cụ QA chuyên sâu áp dụng các phương pháp QA khác nhau để tìm câu trả lời chính xác dựa trên kết quả hiểu ngôn ngữ tự nhiên của công cụ LEA. Sự hiểu biết ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm câu trả lời được thực hiện bằng cách tham khảo Knowledge Graph. Bằng cách cung cấp các công cụ quản lý riêng biệt, có thể thực hiện xây dựng kiến ​​thức, quản lý, giám sát dịch vụ, v.v để trả lời câu hỏi chuyên sâu theo tên miền.

  26

  <Cấu tạo hệ thống công cụ QA chuyên sâu>

  • QA đồng bộ

  Công cụ QA chuyên sâu cung cấp QA chuyên sâu đồng bộ soát xét câu trả lời bằng nhiều phương pháp như tìm kiếm ngữ nghĩa, Machine Learning và Deep Learning, cơ sở tri thức dựa trên kết quả LEA có độ chính xác cao.

  ① Trả lời câu hỏi dựa trên nền tảng kiến thức (Knowledge Based Question Answering, KBQA)

  Đó là phương pháp nắm bắt ý nghĩa trọng tâm câu hỏi, từ đó soát xét câu trả lời bằng cách truy vấn kho lưu trữ Knowledge Graph. Nhờ thiết kế kiến ​​thức một cách có cấu trúc và xây dựng cơ sở tri ​​thức theo cấu trúc kiến ​​thức, có thể truy vấn các câu trả lời chính xác cho các câu hỏi. Ngoài ra, có thể thay đổi kiến ​​thức, dễ dàng quản lý lưu trữ và không ngừng cải thiện chất lượng câu trả lời.

  27

  <Khái quát xử lý QA dựa trên nền tảng kiến thức>

  ② QA dựa trên tìm kiếm thông tin (Information Retrieval Question Answering, IRQA)

  IRQA của công nghệ QA chuyên sâu được chia thành phương pháp xử lý dựa trên công nghệ chỉ mục và kỹ thuật nhúng (Embedding) sử dụng mạng thần kinh nhân tạo. IRQA dựa trên đánh dấu là phương pháp xây dựng trước dữ liệu QA dự đoán bằng phương pháp QA thông dụng nhất, tìm kiếm câu hỏi tương tự câu hỏi của người dùng và cung cấp câu trả lời tương ứng.

  28

  <Khái quát xử lý QA dựa trên tìm kiếm thông tin>

  ③ QA dựa trên đọc máy ( (Machine Reading Comprehension Question Answering, MRCQA)

  Đây là phương pháp đào tạo máy móc để có thể đọc được văn bản, tìm và trình bày câu trả lời cho câu hỏi dù con người không trực tiếp xây dựng kiến thức. Cung cấp câu trả lời cho câu hỏi bằng cách kết hợp phương pháp tìm kiếm thông tin soát xét văn bản đối tượng và phương pháp đọc máy (MRC) tìm câu trả lời trong văn bản.

  29

  <Khái quát QA dựa trên đọc máy>

  ④ QA dựa trên học tập đối thoại (Dialog Learning based Question Answering, DLQA)

  Đây là phương pháp tự động tạo câu trả lời cho các câu hỏi dựa trên mô hình Deep Learning đã học dữ liệu hội thoại như tư vấn ​​thực tế, lịch sử hội thoại và lịch sử QA. Đối với việc học, dữ liệu học tập chất lượng cao có thể được xây dựng đồng loạt và chất lượng có thể được cải thiện thông qua việc học hỏi và đánh giá liên tục. Có thể sử dụng trực tiếp câu trả lời được tạo bởi mô hình Deep Learning hoặc sử dụng nó như một dịch vụ xử lý QA đồng bộ dịch vụ bằng cách kết hợp với xử lý câu hỏi như KBQA và IRQA.

  30

  <Khái quát xử lý QA dựa trên học tập đối thoại>

  • Kiến thức và quản lý xây dựng tài nguyên ngôn ngữ

  Công cụ QA sâu cung cấp một QA chuyên sâu dựa trên kết quả hiểu ngôn ngữ tự nhiên có độ chính xác cao để soát xét câu trả lời theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cơ sở tri thức, tìm kiếm ngữ nghĩa, Machine Learning và Deep Learning.

  ① Xây dựng kiến thức

  Thông qua chức năng quản lý giám tuyển kiến ​​thức, có thể tạo các nhiệm vụ cho các đối tượng xây dựng kiến ​​thức và phân công bằng cách chỉ định người thực hiện (thanh tra và giám tuyển). Có thể kiểm tra tình trạng công việc của từng người thực hiện xây dựng kiến ​​thức và quản lý chất lượng xây dựng bằng cách xác minh và phản ánh kết quả công việc.

  ② Quản lý tài nguyên ngôn ngữ (từ điển)

  Cung cấp chức năng quản lý cho phép bạn thêm từ điển hoặc chỉnh sửa các mục từ điển được sử dụng trong công cụ QA chuyên sâu. Từ điển được quản lý chủ yếu được sử dụng bởi các công cụ LEA và công cụ KBQA để xác định ý nghĩa của câu hỏi và khớp thông tin kiến ​​thức.

  ③ Quản lý cơ sở tri thức

  Có thể kiểm tra và quản lý dữ liệu của cơ sở tri ​​thức được xây dựng. Có thể truy vấn lược đồ Knowledge Graph và lớp tìm kiếm, thuộc tính và dữ liệu riêng biệt. Cung cấp chức năng hiển thị dữ liệu cùng với thông tin chi tiết về dữ liệu kiến ​​thức để soát xét các cấu trúc kiến ​​thức liên quan và cung cấp một công cụ truy vấn để thực hiện trực tiếp các truy vấn SPARQL.

  • Quản lý chất lượng QA

  Cung cấp chức nắng quản lý chất lượng để giám sát các dịch vụ thông qua các công cụ QA chuyên sâu và không ngừng cải thiện chất lượng.

  ① Quản lý đánh giá

  Quá trình đánh giá chất lượng công cụ QA chuyên sâu được thực hiện bằng cách tạo một bộ đánh giá bao gồm các câu hỏi, câu trả lời và đánh giá định kỳ tỷ lệ trả lời đúng của công cụ QA cho bộ đánh giá đó. Công cụ quản lý QA cho phép quản lý chất lượng liên tục bằng cách cung cấp chức năng quản lý dữ liệu đánh giá và quản lý điểm đánh giá.

  ② Kiểm tra truy vấn

  Cung cấp chức năng kiểm tra câu hỏi cho phép bạn kiểm tra các câu trả lời thực tế được cung cấp bởi công cụ QA sâu bằng cách nhập các câu hỏi cụ thể. Kết quả kiểm tra câu hỏi cung cấp thông tin nhật ký xảy ra ở mỗi giai đoạn của quy trình QA, do đó có thể nhanh chóng nắm bắt và bổ sung nguyên nhân của câu trả lời chưa được trả lời.

  • Quản lý dịch vụ QA

  Cung cấp cấu tạo công cụ QA chuyên sâu nhằm vận hành dịch vụ QA, sử dụng hệ thống và các chức năng quản lý vận hàng khác nhau.

  ① Quản lý dự án

  Các công cụ QA chuyên sâu có thể xây dựng các cơ sở kiến ​​thức độc lập và các hệ thống QA tùy thuộc vào miền đối tượng cũng như loại dịch vụ. Công cụ quản lý QA cung cấp chức năng thiết lập và quản lý các hệ thống riêng lẻ này dưới dạng dự án. Thông qua chức năng quản lý dự án, có thể thiết lập và vận hành công cụ truy vấn chuyên sâu và môi trường các công cụ được liên kết khác.

  ② Quản lý lịch sử QA

  Cung cấp chức năng quản lý lịch sử để quản lý lưu trữ và kiểm tra lịch sử dịch vụ thông qua công cụ QA chuyên sâu. Có thể liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách kiểm tra trạng thái dịch vụ, chọn và phân tích các câu hỏi chưa được xử lý trả lời và sử dụng chúng để xây dựng kiến ​​thức hoặc gỡ lỗi trong tương lai.

  ③ Giám sát hệ thống

  Cung cấp giám sát dựa trên phần cứng của các hệ thống liên quan, bao gồm cả các công cụ QA chuyên sâu.

  ④ Quản lý hoạt động khác (quản lý trả lời khẩn cấp)

  Khi vận hành dịch vụ, có thể có một phản hồi yêu cầu phải xử lý ngoại lệ trước khi được xử lý bởi công cụ QA chuyên sâu khi cần. Nếu cần thay đổi câu hỏi ở giai đoạn tiền xử lý hoặc cung cấp câu trả lời được xác định trước, có thể sử dụng chức năng quản lý phản hồi khẩn cấp.

  Ngoài ra, các chức năng bổ sung như quản lý người dùng, quản lý thông báo và quản lý dữ liệu cần thiết cho hoạt động dịch vụ cũng được cung cấp.

  Màn hình công cụ chính

  31