Skip links

phương thức thanh toán

Saltlux Technology sẽ thảo luận trực tiếp với khách hàng tại công ty về số lần thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phù hợp với loại hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết trong hợp đồng thanh toán. Cả hai bên phải thực hiện đầy đủ theo hợp đồng thanh toán đã ký kết.   

This website uses cookies to improve your web experience.