Skip links

CÔNG CỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Công cụ lưu trữ dữ liệu đồ thị

GraphDB cung cấp công cụ lưu trữ dữ liệu đồ thị có khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu đồ thị có dung lượng cực lớn trên 10 tỷ gấp 3 lần. Công cụ lưu trữ dữ liệu đồ thị cung cấp tiên đề trong 3.3.2.3 để lý luận cấp cao và cấp thấp, suy luận mối quan hệ và kiểm chứng giữa các khái niệm. Thông qua đó, một thực tế mới có thể được tạo ra và lưu trữ.

GraphDB hỗ trợ các mô hình đồ thị của W3C như RDFS, OWL và OWL2. Công cụ lưu trữ và truy vấn mô hình đồ thị thuộc tính (Property Graph) (được gắn nhãn) thông qua liên kết máy chủ Apache TinkerPop và Gremlin. Người dùng có thể sử dụng một cách có chọn lọc tùy theo mục đích của hai loại mô hình dữ liệu.

Công cụ lưu trữ dữ liệu đồ thị cung cấp ngôn ngữ truy vấn để tìm kiếm, sửa đổi và xóa dữ liệu. Công cụ này cung cấp GraphQL và SPARQL của W3C, có thể được truy cập dễ dàng và nhanh chóng thông qua API dựa trên Rest để mở, chia sẻ và phân tích dữ liệu.

Giới thiệu

Công cụ lưu trữ dữ liệu đồ thị cung cấp kho lưu trữ dữ liệu đồ thị dựa trên RDF và địa chỉ lưu trữ Property Graph. Đồng thời cung cấp chức năng lưu trữ và phân tích Property Graph thông qua liên kết máy chủ Apache TinkerPop và Gremlin. Dữ liệu đồ thị dựa trên RDF được biểu thị dưới dạng bộ ba trong khi Property Graph được biểu thị dưới dạng Vertex và Edge, vốn có thể có một thuộc tính (property).

Đặc điểm chính

16

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

17
  • Chức năng lưu trữ dữ liệu đồ thị có dung lượng lớn

Chức năng lưu trữ dữ liệu đồ thị cho phép công cụ tải (phân tích, xác thực tính khả thi) dữ liệu đồ thị có dung lượng lớn một cách nhanh chóng. Công cụ này hỗ trợ các định dạng dữ liệu đồ thị khác nhau (RDF/XML, N-TRIPLE, Turtle, v.v..) và lưu trữ đồng thời các kết quả đã được lý luận thông qua liên kết có hệ thống với công cụ lý luận khi tải dữ liệu. Ngoài ra, nó còn đảm bảo thay đổi dữ liệu đồ thị nhanh và ổn định.
① Chức năng chuyển đổi ưu việt.
② Giao diện khác nhau để tải dữ liệu.
③ Chức năng xuất dữ liệu đồ thị (Exporting Graph Data).

  • JENA và framework dữ liệu đồ thị

GraphDB cung cấp khả năng tạo và truy cập bộ lưu trữ thông qua JENA API. Nhờ đó, một ứng dụng truy cập vào GraphDB từ xa có thể sử dụng hầu hết các chức năng mà JENA API cung cấp. JENA (framework ngữ nghĩa) là framework được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nó cung cấp giao diện truy vấn, cho phép mọi người dùng sử dụng dữ liệu đồ thị một cách dễ dàng và nhanh chóng.

  • Chức năng quản lý dữ liệu đồ thị

Chức năng quản lý dữ liệu đồ thị bao gồm các chức năng như: cài đặt và quản lý bộ lưu trữ dữ liệu đồ thị, tải dữ liệu, kiểm tra và quản lý truy vấn, tạo và quản lý danh mục phân tích, plugin, giám sát máy chủ.
① Chức năng quản lý dự án.
② Chức năng quản lý và kiểm tra truy vấn dữ liệu đồ thị.
③ Chức năng quản lý và chỉnh sửa dữ liệu GraphDB.
④ Chức năng quản lý và giám sát người dùng.

  • Chức năng truy vấn SPARQL

GraphDB cung cấp ngôn ngữ truy vấn đồ thị (GraphQL, SPARQL) để kiểm tra dữ liệu. SPARQL Endpoint là giao thức chuẩn của W3C giúp truy cập tệp dữ liệu sơ đồ tri thức trên nền tảng REST. SPARQL là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu đồ thị tiêu chuẩn trên nền tảng RDF được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu đồ thị dựa trên RDF. Các bản cập nhật của SPARQL được cung cấp thông qua SPARQL 1.1.
SPARQL Endpoint trên nền tảng REST cung cấp giao thức HTTP sau. Nó cung cấp các thông số cho yêu cầu và phản hồi theo loại truy vấn của SPARQL. Thông thường, các loại RDF/XML và RDF/JSON được sử dụng nhiều nhất.

Màn hình công cụ chính

Cài đặt bộ lưu trữ dữ liệu đồ thị 1

<Cài đặt bộ lưu trữ dữ liệu đồ thị>

Chỉnh sửa dữ liệu đồ thị 2

<Chỉnh sửa dữ liệu đồ thị>

Chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu 3

<Chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu>

Kiểm tra hệ thống 3

<Kiểm tra hệ thống>

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.