Skip links

CÔNG CỤ LÝ LUẬN DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị

Biểu thức tri thức, lý luận và lưu trữ dữ liệu đồ thị tối ưu trong GraphDB Suite cho phép phát hiện và lưu trữ các sự kiện mới từ dữ liệu chuyển đổi. Đặc biệt, công cụ này cung cấp tiên đề sơ đồ (schema axiom) và tiên đề cá thể (instance axiom) để lập luận cấp cao – cấp thấp, lập luận mối quan hệ và các khái niệm trong mô hình dữ liệu.

Graph DB Suite hỗ trợ các mô hình dữ liệu của W3C như RDFS, OWL1, OWL2 và có thể lưu trữ, truy vấn mô hình Property Graph (đã gắn nhãn). Người dùng có thể sử dụng có chọn lọc hai loại mô hình dữ liệu tùy theo mục đích sử dụng.

Giới thiệu

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị sử dụng hai chiến lược lý luận: lập luận tiến (Forward-chaining) và lập luận lùi (backward-chaining) để lập luận dựa trên quy tắc. Về cơ bản, công cụ lý luận GraphDB cung cấp lập luận tiến và chỉ sử dụng lập luận lùi khi cần thiết. Nhược điểm của lập luận tiến là tốc độ tương đối chậm khi tải lên, lưu trữ, thêm hoặc xóa các sự kiện (fact) mới do phải mở rộng sự kiện (đã được suy luận) sau khi giao dịch dữ liệu trong bộ lưu trữ. Trong công cụ lý luận dữ liệu đồ thị, lập luận bắt đầu được thực hiện từ khi dữ liệu được nhập vào. Ưu điểm của phương pháp lập luận tiến là có thể tạo và lưu trữ trước kết quả lập luận cho tất cả dữ liệu, nhằm đẩy nhanh truy vấn và tìm kiếm. Về cơ bản, phương pháp lập luận lùi có thể tạo lập luận trong lúc truy vấn hoặc tìm kiếm. Chính vì vậy mà lập luận phức hợp, kiểm tra tính phù hợp hoặc lập luận khác có thể xảy ra và làm ảnh hưởng đến hiệu suất.

Đặc điểm chính

Lưu trữ và phân tích dữ liệu đồ thị cung cấp các chức năng phân tích khác nhau cho tích hợp đồ thị và dữ liệu đồ thị với sự hỗ trợ của các biểu thức tri thức và mô hình dữ liệu tối ưu. Dưới đây là các đặc điểm chính của lưu trữ và phân tích dữ liệu đồ thị:

18

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

  • Chức năng lý luận dựa trên quy tắc khác nhau

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị cung cấp các bộ quy tắc được tối ưu hóa theo mô hình dữ liệu. Công cụ này cũng cung cấp RDF, OWL-Horst, OWL2-QL, và OWL2-RL. Người dùng có thể tối ưu hoá các quy tắc để sử dụng các chức năng này.

  • Chức năng cập nhật Schema

GraphDB cung cấp chức năng sửa đổi schema (là một namespace dùng để gom nhóm các table có chung một đặc điểm nào đó để dễ dàng quản lý) trong trường hợp cần sửa lỗi schema nhập không chính xác. Chức năng này được thực hiện bên trong công cụ nhằm phản ánh kịp thời lập luận dữ liệu hiện có theo những thay đổi của schema.

  • Chức năng xác minh tính nhất quán

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị cung cấp chức năng kiểm tra xem dữ liệu đồ thị có được cấu hình theo tiên đề schema hay không.

  • Chức năng tái lập luận

Chức năng này xóa dữ liệu được lập luận từ trước hoặc bị lập luận sai và tạo lại dữ liệu mới để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu đồ thị.

Màn hình công cụ chính

schema

<Schema cập nhật giao dịch>

chức năng xác minh

<Chức năng xác minh tính nhất quán và tái lập luận>

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.