Skip links

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị

Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị của GraphDB cung cấp chức năng phân tích thông tin không gian dựa trên dữ liệu đồ thị, phân tích mạng và phân tích chủ đề.

Giới thiệu

Công cụ phân tích GraphDB bao gồm:

– Trình tạo sơ đồ tri thức về thông tin bên ngoài (phương tiện xã hội, email, hệ thống quản lý tri thức, v.v…)

– Tạo danh mục đồ thị để phân tích mạng tri thức

– Phân tích mạng tri thức theo người dùng, theo thời gian và theo chủ đề

– Phân tích mạng chủ đề để phân tích chủ đề nội dung (từ khóa) lưu thông trên mạng

– Phân tích xu hướng chủ đề được quan tâm theo thời gian- truy xuất thông tin

Đặc điểm chính

Công cụ phân tích GraphDB có thể phản ánh và phân tích theo thời gian thực về kiến ​​thức đã thu thập/thay đổi. Đặc biệt, công cụ này bao gồm cả công cụ chuyển đổi dữ liệu đồ thị giúp chuyển dữ liệu đã thu thập thành kiến thức. Ngoài ra cũng cung cấp tính năng lưu trữ dữ liệu, chỉ số phân tích và các thuật toán cần thiết trong việc phân tích dữ liệu đồ thị. Người dùng có thể nhận kết quả bằng cách lựa chọn thuật toán phân tích phù hợp với nghiệp vụ phân tích. Tất cả các kết quả đều hỗ trợ định dạng bảng và định dạng RDF (RDF/XML. Turtle, N-Triple, RDF/JSON, v.v.).

19

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

  • Chức năng phân tích chủ đề theo chuỗi thời gian

Phân tích chủ đề theo chuỗi thời gian cung cấp kết quả phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian về dữ liệu đồ thị được chọn. Phân tích chủ đề dựa trên SPARQL thực hiện phân tích chủ đề cho dữ liệu đồ thị bằng cách sử dụng chức năng tự động phân tích và trích xuất của công cụ phân tích từ khóa tự động.

  • Chức năng phân tích không gian địa lý (Geospatial)

Chức năng này áp dụng thuật toán phân tích thông tin không gian thông qua SPARQL trong biểu đồ tri thức. Để hỗ trợ phân tích thông tin không gian, công cụ này có khả năng lý luận không gian định tính, định lượng và truy vấn SPARQL bằng cách ứng dụng lập luận phân tích hệ thống trắc địa WGS84, tại đó tọa độ bản đồ (kết quả khảo sát trắc địa) và tọa độ GPS đầu tiên có thể tương thích hoàn toàn trong thời gian thực. Công cụ cũng áp dụng GeoSPARQL để biểu thị và truy vấn dữ liệu liên kết không gian địa lý (Geospatial linked data) cho web ngữ nghĩa trong OGC (tổ chức không gian địa lý – Open Geospatial Consortium).

  • Phân tích mạng tri thức

Chức năng này được sử dụng để tìm kiếm những sự kiện và hiện tượng mới thông qua phân tích hệ thống phức hợp của mạng lưới kiến thức. Ngoài ra cũng cung cấp các phương pháp phân tích mạng lưới nổi tiếng khác nhau.

Màn hình công cụ chính

Phân tích Geospatial - distance
<Chức năng xác minh tính nhất quán và tái lập luận>

Phân tích Geospatial – within
<Phân tích Geospatial – within>

Betweenness centrality dựa trên chuỗi thời gian
<Betweenness centrality dựa trên chuỗi thời gian>

Phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian
<Phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian>

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.