Skip links

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BIGDATA STREAMING BLUEBOLT

Công cụ phân tích luồng BlueBolt

BlueBolt của Bigdata Suite là công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến trong thời gian thực có thể hợp nhất và phân tích dữ liệu của con người và dữ liệu máy thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau, như dữ liệu nhật ký, cảm biến từ nhiều thiết bị và dây chuyền sản xuất. BlueBolt cho phép người dùng tạo các hệ thống tối ưu hóa, dự đoán sự cố dây chuyền sản xuất và phát hiện bất thường về bảo mật thông qua phân tích trong bộ nhớ thời gian thực của big data và xử lý sự kiện phức tạp (CEP). Chức năng phân tích trong bộ nhớ phân tán mang lại hiệu suất tối ưu nhất thế giới, có khả năng nhận dạng trí thông minh hoạt động (OI) dung lượng lớn, bao gồm hệ thống quản lý và vận hành dịch vụ quy mô lớn, FDS (Hệ thống phát hiện gian lận), tính tương thích và eDiscovery.

17

<Sơ đồ khái niệm công cụ phân tích luồng>

Chức năng chính

18

Công cụ này thu thập các loại streaming data khác nhau (phi cấu trúc và bán cấu trúc), chọn lọc truy vấn và phân tích các điều kiện phức tạp trong thời gian thực. Bảng tin (dashboard) được tạo ra từ các kết quả phân tích nhằm theo dõi, chia sẻ thời gian thực và thông báo trong trường hợp xảy ra trùng lặp dữ liệu.

  • Chức năng trực quan hoá và bảng điều khiển tối ưu

Các chức năng hiển thị khác nhau được tích hợp sẵn như biểu đồ thanh/biểu đồ tròn/biểu đồ đường, dòng thời gian, v.v. để cung cấp kết quả phân tích thời gian thực mang tính trực quan, từ đó sắp xếp lại các kết quả thành bảng điều khiển tích hợp để có được thông tin phân tích.

  • Chức năng phân tích bộ nhớ trong thời gian thực

Tải bộ nhớ thời gian thực và phân tích stream data dạng phức tạp tốc độ cao cho phép phát hiện, dự đoán các mẫu ẩn danh và ra quyết định dựa trên dữ liệu cơ bản. Ngoài ra, công cụ còncó tính năng tổng hợp dữ liệu time-series thời gian thực, phân tích mô hình và tính toán hàm tích hợp.

  • Cấu hình màn hình chính của trình quản lý vận hành

Người dùng có thể kiểm tra phần trạng thái thu thập dữ liệu thời gian thực. Người quản lý vận hành cũng có thể xem mục lục bảng thông báo.

  • Chức năng xử lý sự kiện phức tạp (CEP) của dữ liệu luồng (stream data)

Tự động xử lý và thông báo cho quản trị viên trong trường hợp nhận dạng được mô hình tương tự đã gặp trong stream data tốc độ cao đã được thu thập và liệt kê. Theo dõi trong thời gian thực và phân tích xử lý sớm các sự kiện cụ thể như bảo mật, phát hiện người dùng bất hợp pháp và dấu hiệu bất thường của thiết bị.

  • Chức năng phân tích tích hợp big data dạng truy vấn/hỏi đáp

Công cụ không chỉ có khả năng tích hợp thu thập và lập danh sách phân tán thời gian thực dữ liệu phi Tích hợp, thu thập và lập danh sách phân tán thời gian thực dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc như nhật ký hệ điều hành, dữ liệu cảm biến và SNS. Cùng với các chức năng đã tích hợp sẵn, công cụ còn có thể phân tích big data thời gian thực thông qua tìm kiếm dạng câu hỏi trong các điều kiện khác nhau.

  • Chức năng liên kết dữ liệu Hadoop, HBase, NoSQL

Có khả năng tương thích với các hệ thống lưu trữ dữ liệu khác nhau trong hệ sinh thái Hadoop như HDFS và HBase. Cho phép phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực dễ dàng bằng cách kết nối với các database như NoSQL và MongoDB.

  • Chức năng liên kết ngôn ngữ R (ngôn ngữ lập trình)

Hỗ trợ khả năng liên kết với gói phân tích thống kê R để thực hiện phân tích thống kê như phân tích tương quan, phân tích đa biến và phân tích hồi quy.

Màn hình công cụ chính

1
Screen Shot 2020-07-20 at 10.10.13

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.