Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị

CÔNG CỤ LÝ LUẬN DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị

Biểu thức tri thức tối ưu , lý luận và lưu trữ dữ liệu đồ thị trong Graph DB Suite cho phép chuyển đổi và lưu trữ sự kiện mới từ dữ liệu đã được chuyển đổi thông qua lý luận. Đặc biệt công cụ này cung cấp tiên đề sơ đồ (schema axiom) và tiền đề thực thể (instance axiom) để lý luận cấp cao – cấp thấp và lý luận quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình dữ liệu.

Graph DB Suite hỗ trợ các mô hình dữ liệu của W3C như RDFS, OWL1, OWL2 và có thể lưu trữ, truy vấn mô hình Property Graph (đã gắn nhãn). Người dùng có thể sử dụng có chọn lọc hai loại mô hình dữ liệu tùy theo mục đích.

Giới thiệu

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị cung cấp hai chiếc lược lý luận (lập luận tiến (Forward-chaining) và lập luận lùi (backward-chaining)) cho lập luận quy tắc cơ bản. Về cơ bản công cụ lý luận Graph DB cung cấp chiến lược lập luận dựa trên lập luận tiến và sử dụng công cụ lập luận lùi khi cần thiết. Nhược điểm của lý luận dựa trên lập luận tiến là tốc độ tương tối chậm khi tải lên, lưu trữ, thêm hoặc xóa các sự kiện (fact) mới do phải mở rộng sự kiện (đã được suy luận) sau khi giao dịch dữ liệu trong bộ lưu trữ. Lập luận trong công cụ lý luận dữ liệu đồ thị bắt đầu được thực hiện từ khi dữ liệu được nhập vào. Tuy nhiên, ưu điểm của của phương pháp lập luận tiến là có thể tạo và lưu trữ trước kết quả lập luận cho tất cả dữ liệu, do đó nó cung cấp tính năng truy vấn và tìm kiếm tương đối nhanh. Về cơ bản phương pháp lập luận lùi có thể tạo ra lập luận trong lúc truy vấn hoặc tìm kiếm, vì điều này mà khả năng phát sinh của lập luận phức hợp, kiểm tra tính phù hợp hoặc lập luận khác có thể tăng cao làm ảnh hưởng đến tính năng của công cụ.

Đặc điểm chính

Lưu trữ và phân tích dữ liệu đồ thị cung cấp các chức năng phân tích khác nhau về tích hợp đồ thị, dữ liệu đồ thị thông qua hỗ trợ của các biểu thức tri thức tối ưu và các mô hình đa dữ liệu. Đặc điểm chính của lưu trữ và phân tích dữ liệu đồ thị như sau.

18

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

  • Chức năng lý luận dựa trên quy tắc khác nhau

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị cung cấp các bộ quy tắc được tối ưu hóa theo mô hình dữ liệu. Công cụ này cung cấp RDF, OWL-Horst, OWL2-QL, OWL2-RL và người dùng có thể tối ưu hoá các quy tắc để sử dụng các chức năng này.

  • Chức năng cập nhật Schema

GraphDB cung cấp chức năng sửa đổi schema (là một namespace dùng để gom nhóm các table có chung một đặc điểm nào đó đễ dễ dàng quản lý) trong trường hợp cần sửa lỗi schema nhập không chính xác. Chức năng này được thực hiện bên trong công cụ nhằm thực hiện và phản ánh nhanh chóng lập luận về dữ liệu hiện có theo sự thay đổi của schema.

  • Chức năng xác minh tính nhất quán

Công cụ lý luận dữ liệu đồ thị cung cấp chức năng kiểm tra xem dữ liệu đồ thị có được cấu hình theo tiên đề schema hay không.

  • Chức năng tái lập luận

Chức năng này xóa và tạo lại dữ liệu đã được lập luận trước đó để đảm bảo tính nhất quán và loại bỏ những dữ liệu bị lập luận sai.

Màn hình công cụ chính

schema

<Schema cập nhật giao dịch>

chức năng xác minh

<Chức năng xác minh tính nhất quán và tái lập luận>