Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị

Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị của GraphDB cung cấp chức năng phân tích thông tin không gian dựa trên dữ liệu đồ thị, phân tích mạng và phân tích chủ đề.

Giới thiệu

Công cụ phân tích dữ liệu đồ thị hoạt động như một máy tìm kiếm tri thức bao gồm trình tạo sơ đồ tri thức về thông tin bên ngoài (phương tiện xã hội, email, hệ thống quản lý tri thức,v.v..), tạo danh mục đồ thị để phân tích mạng tri thức, phân tích mạng tri thức theo người dùng, theo thời gian, theo chủ đề, phân tích mạng chủ đề để phân tích chủ đề nội dung (từ khóa) được lưu thông trên mạng, phân tích xu hướng chủ đề được quan tâm theo thời gian.

Đặc điểm chính

Đặc điểm của công cụ phân tích dữ liệu đồ thị là cung cấp sự phản ánh và phân tích về kiến thức được thu thập/thay đổi trong thời gian thực, đặc biệt công cụ này còn bao gồm công cụ chuyển đổi dữ liệu đồ thị (chuyên chuyển dữ liệu đã thu thập thành kiến thức). Ngoài ra, công cụ này cũng cung cấp các chỉ số và thuật toán để lưu trữ và phân tích dữ liệu cần thiết trong việc phân tích dữ liệu đồ thị, người dùng có thể nhận kết quả bằng cách lựa chọn thuật toán phân tích phù hợp với nghiệp vụ phân tích. Tất cả các kết quả đều hỗ trợ định dạng bảng và định dạng RDF (RDF/XML. Turtle, N-Triple, RDF/JSON,v.v…)

19

Chức năng chính và thông số kỹ thuật

  • Chức năng phân tích chủ đề theo chuỗi thời gian

Phân tích chủ đề theo chuỗi thời gian cung cấp kết quả phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian về dữ liệu đồ thị được chọn. Phân tích chủ đề dựa trên SPARQL thực hiện phân tích chủ đề cho dữ liệu đồ thị bằng cách ứng dụng chức năng phân tích và trích xuất tự động và từ khóa của công cụ phân tích dữ liệu phi cấu trúc. SPARQL cung cấp chức năng topic.

  • Chức năng phân tích không gian địa lý (Geospatial)

Chức năng này áp dụng thuật toán phân tích thông tin không gian thông qua SPARQL bên trong sơ đồ tri thức có chứa dữ liệu. Để phân tích thông tin không gian được hỗ trợ công cụ này cung cấp chức năng truy vấn SPARQL và lập luận không gian định tính, định lượng bằng cách ứng dụng lập luận phân tích hệ thống trắc địa WGS84 nơi tọa độ bản đồ (kết quả khảo sát trắc địa) và tọa độ GPS đầu tiên có thể tương thích hoàn toàn trong thời gian thực và ứng dụng tiêu chuẩn GeoSPARQL để thể hiện và truy vấn dữ liệu liên kết không gian địa lý (geospatial linked data) về web ngữ nghĩa trong OGC (tổ chức không gian địa lý – Open Geospatial Consortium)

  • Phân tích mạng tri thức

Chức năng này được sử dụng để tìm kiếm những sự kiện và hiện tượng mới thông qua phân tích mạng phức hợp của mạng lưới kiến thức. Nó cung cấp các phương pháp phân tích mạng lưới nổi tiếng khác nhau.

Màn hình công cụ chính

Phân tích Geospatial - distance

<Chức năng xác minh tính nhất quán và tái lập luận>

Phân tích Geospatial – within

<Phân tích Geospatial – within>

Betweenness centrality dựa trên chuỗi thời gian

<Betweenness centrality dựa trên chuỗi thời gian>

Phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian

<Phân tích chủ đề dựa trên chuỗi thời gian>