Skip links

CÔNG CỤ HỌC TẬP KIẾN THỨC

Công cụ học tập kiến thức KENT

Công cụ trích xuất kiến ​​thức từ văn bản ngôn ngữ tự nhiên (KENT) của AI Suite của Saltlux là công cụ khai thác kiến ​​thức từ dữ liệu có cấu trúc/phi cấu trúc; học và quản lý quá trình xử lý hội thoại. Công cụ khai thác kiến thức tự động này cho phép trích xuất thông tin kiến ​​thức hữu ích như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hợp đồng, v.v…

40

< Ví dụ cấu tạo Knowledge Graph và trích xuất kiến thức >

Các đặc điểm chính

  • Trích xuất kiến ​​thức độ chính xác cao dựa trên AI đồng bộ

Công cụ học tập kiến ​​thức áp dụng công nghệ AI đồng bộ, trong đó chức năng khai thác kiến ​​thức dựa trên quy tắc và chức năng khai thác kiến ​​thức dựa trên Deep Learning được kết hợp để trích xuất kiến ​​thức từ các tài liệu. Nhìn chung, việc trích xuất kiến ​​thức có tỷ lệ chính xác thấp. Để khắc phục những hạn chế trên, công cụ áp dụng đồng thời biểu đồ tri thức quy mô lớn, suy luận kiến ​​thức với thuật toán Deep Learning. Từ đó giúp tăng hiệu suất cho các dịch vụ trong thực tế.

  • Tự động tạo và kiểm chứng kiến ​​thức quy mô lớn

Công cụ học tập kiến ​​thức có thể liên kết với biểu đồ tri thức để tự động chuyển đổi kiến ​​thức trích xuất thành biểu đồ tri thức. Trong quá trình trích xuất và chuyển đổi tự động này, công cụ có thể tự động tạo một lượng lớn kiến ​​thức từ các tài liệu có dung lượng lớn hoặc nhanh chóng trích xuất và xác thực lại kiến ​​thức từ dữ liệu nhập vào theo thời gian thực.

  • Ứng dụng linh các loại hình dữ liệu khác nhau

Công cụ học tập kiến ​​thức có thể tạo mô hình khai thác kiến ​​thức cho cả dữ liệu cấu trúc và bán cấu trúc đã sửa đổi, ví dụ như mã HTML, dữ liệu dạng bảng, biểu mẫu đã sửa đổi và tài liệu phi cấu trúc như sách hướng dẫn hoặc tin tức. Với khả năng ứng dụng được cho nhiều loại hình văn bản trong các lĩnh vực khác nhau như tài chính, luật, y tế, người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa tài liệu ngay trên công cụ.

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Công cụ bao gồm máy chủ KENT có chức năng khai thác kiến ​​thức thông qua chức năng học tập kiến ​​thức, và máy chủ quản lý vận hành có chức năng quản lý mô hình học tập và tác vụ thực hiện trên web.

41

< Cấu tạo hệ thống công cụ học tập kiến thức >

  • Chức năng quản lý tác vụ tự động trích xuất kiến thức

Cung cấp chức năng quản lý tác vụ tự động khai thác kiến ​​thức được học tập từ nhiều nguồn tài nguyên tri thức khác nhau trên một hệ thống. Người dùng hệ thống có thể khởi tạo và đăng ký các tác vụ tự động khai thác kiến thức khác nhau theo mục đích, đồng thời quản lý các mô hình học tập cho từng tác vụ.

  • Chức năng trích xuất kiến ​​thức

Công cụ học tập kiến ​​thức thực hiện trích xuất kiến ​​thức từ các tài liệu thông qua mô hình học tập. Trong trường hợp muốn kết nối kiến ​​thức trích xuất với biểu đồ tri thức, công cụ hỗ trợ xác định đối tượng trong tài liệu và liên kết với đối tượng trong biểu đồ tri thức hiện có hoặc tạo một đối tượng mới trong biểu đồ tri thức. Công cụ giúp xác định mối quan hệ giữa các đối tượng được tạo dựa trên thông tin ngữ cảnh và cung cấp các tính năng để tìm hiểu các quy trình này.

  • Chức năng kiểm tra kết quả trích xuất kiến ​​thức

Công cụ có khả năng kiểm tra để sửa chữa kết quả hoặc bổ sung kiến ​​thức chưa được trích xuất trong trường hợp tài liệu đầu không được phản ánh trong kết quả trích xuất kiến ​​thức hoặc trong trường hợp trích xuất không chính xác. Công cụ liên tục được cải thiện chất lượng thông qua kết quả kiểm tra phản ánh mô hình học tập, và tiếp tục ảnh hưởng tới kết quả khai thác kiến thức từ tài liệu.

  • Chức năng quản lý và tạo lập mô hình học tập kiến ​​thức

Công cụ học tập kiến ​​thức quản lý các mô hình mạng thần kinh để khai thác kiến ​​thức thông qua các công cụ quản lý học tập và cung cấp các chức năng để thực hiện việc học, ứng dụng và kiểm tra.

  • Chức năng đánh giá mô hình trích xuất tự động

Sau khi tạo lập một mô hình để tự động trích xuất kiến ​​thức, công cụ cung cấp một chức năng đánh giá mô hình đó có đủ điều kiện thực hiện khai thác kiến ​​thức hay không. Chức năng đánh giá này cho phép người dùng kiểm tra độ chính xác của mô hình tự động trích xuất kiến ​​thức và tối ưu hóa sử dụng mô hình.

Màn hình công cụ chính

42

< Automatic knowledge extraction model evaluation >< Knowledge extraction results supervision >

43

< Knowledge extraction feature >< Knowledge learning model generation and management >

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.