Skip links

CÔNG CỤ LẬP LUẬN PHỨC HỢP

CÔNG CỤ LẬP LUẬN PHỨC HỢP

Công cụ lập luận phức hợp của AI Suite của Saltlux là một công cụ tạo kiến ​​thức bằng cách tích lũy kiến ​​thức được khai thác từ ​​các tài liệu có cấu trúc/phi cấu trúc dưới dạng Knowledge Graph, sau đó tìm kiếm và lập luận các sự kiện mới dựa trên mối quan hệ giữa các quy tắc hoặc kiến ​​thức có sẵn. Đặc biệt, công cụ có thể tạo ra các mối quan hệ mới từ kiến thức sẵn có và sử dụng như kiến thức mới bằng cách kết hợp lý luận logic dựa trên quy tắc và lý luận quy nạp dựa trên học máy do công cụ lập luận phức hợp AI Suite cung cấp.

Các đặc điểm chính

  • Lập luận tri thức dung lượng cực đại

Tùy thuộc vào quy mô kiến thức được sử dụng và mức độ phức tạp của mối quan hệ giữa các tập hợp kiến thức, lượng tính toán lập luận có thể tăng theo cấp số nhân. Công cụ lập luận phức hợp của Saltlux có khả năng suy ra kiến ​​thức mới với số lượng lớn, ngay cả trong một biểu đồ kiến thức mở rộng với hơn 10 tỷ bộ ba.

  • Lập luận tri thức siêu tốc độ

Công cụ lập luận phức hợp hỗ trợ lập luận phân tán trong bộ nhớ dựa trên Apache Spark, trong đó tốc độ suy luận nhanh hơn khoảng tám lần so với các kỹ thuật lập luận thông thường. Bằng cách cung cấp không chỉ lập luận theo phương pháp hàng loạt với kiến thức tích hợp, mà còn cả lập chỉ mục gia tăng động (Incremental Indexing) theo thay đổi dữ liệu ban đầu và tự động tạo biểu đồ kiến thức (Instantiation) theo thời gian thực, từ đó xử lý kiến thức được nhập thêm vào theo thời gian thực.

  • Các phương thức lập luận phức hợp khác nhau

Công cụ lập luận phức hợp hỗ trợ lập luận đa khía cạnh phức hợp. Hỗ trợ đồng thời tiêu chuẩn web ngữ nghĩa, như suy luận logic cấp độ RDFS và OWL-DL, suy luận dựa trên quy tắc do người dùng định nghĩa (Prolog, SWRL, F-Logic). Ngoài ra, cấu trúc hệ thống đủ linh hoạt để có thể tải chọn lọc công cụ lưu trữ cơ sở tri thức cần thiết.

Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Công cụ lập luận phức hợp cung cấp các chức năng lập luận khác nhau như lập luận ngữ nghĩa quy mô lớn, lập luận dựa trên quy tắc thực nghiệm và lập luận không gian thời gian. Công cụ được phát triển chuyên sâu hơn nhờ các nghiên cứu liên quan như lập luận xác suất/không chắc chắn dựa trên giá trị tin cậy và lập luận mặc định (default). Ngoài ra, còn cung cấp kết quả từ dữ liệu dung lượng cực đại tốc độ cao bằng cách tích hợp công cụ cơ sở tri thức và áp dụng môi trường xử lý phân tán thời gian thực.

38

<Cấu tạo công cụ lập luận phức hợp>

  • Lập luận ngữ nghĩa quy mô lớn

Công cụ lập luận phức hợp hỗ trợ RDF, RDFS, OWL và OWL2 như một ngôn ngữ biểu thức tri thức mô tả dữ liệu tri ​​thức được lập luận. Từ đó cung cấp kết quả trong phạm vi Description Logic được hỗ trợ trong mỗi ngôn ngữ biểu thức tri thức. Lập luận dựa trên DL chủ yếu tạo ra thông tin quan hệ mới bằng cách lập luận quan hệ hợp thành kiến thức (subsumption), quan hệ tương đương (equivalence), tính nhất quán (consistency), tính thỏa đáng (satisfiability) và quan hệ giữa class-instance (querying).

  • Lập luận dựa trên quy tắc thực nghiệm

Công cụ lập luận phức hợp hỗ trợ lập luận dựa trên quy tắc tìm kiếm. Lập luận dựa trên quy tắc có thể suy ra kiến ​​thức quan hệ mới thông qua biểu hiện và xác định các ràng buộc có điều kiện đối với các mối quan hệ hoặc thuộc tính giữa các lớp. Các lập luận dựa trên quy tắc điển hình bao gồm lập luận F-logic và SWRL.

  • Lập luận không gian

Công cụ lập luận phức hợp cung cấp chức năng suy luận kiến ​​thức không gian. Trong đó thông tin quan hệ giữa các đối tượng thông tin không gian, bao gồm tọa độ vị trí, được khai thác để mở rộng. Bằng cách so sánh tọa độ vị trí của các đối tượng với thông tin không gian, nó khai thác quan hệ vị thế, quan hệ phương hướng giữa các đối tượng, đồng thời tạo dữ liệu kiến thức bằng lập luận quan hệ không gian giữa các đối tượng dựa trên quan hệ vị thế được khai thác.

Màn hình công cụ chính

39

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.