Skip links

DỮ LIỆU LIÊN KẾT MỞ (LOD)

Dữ liệu mở (Open data) được thiết lập như trục của hệ sinh thái CNTT mở, bao gồm các nguồn mở và nền tảng mở. Dữ liệu liên kết mở (LOD) đã trở thành một mô hình quan trọng trên toàn thế giới. Saltlux đã cung cấp công khai dữ liệu cộng đồng, truy xuất, công nghệ và giải pháp để xây dựng nền tảng LOD (Dữ liệu mở được liên kết) trong suốt 10 năm qua, đóng góp vào quá trình tiêu chuẩn hóa, chứng nhận, mở rộng dữ liệu mở với sự hợp tác với ODI (Viện dữ liệu mở). Hãy thử trải nghiệm dịch vụ dữ liệu 5 sao – mức độ công khai dữ liệu cộng đồng cao nhất, thông qua giải pháp LOD của Saltlux!

Giải pháp Dữ liệu liên kết mở LOD của Saltlux nhúng bộ lưu trữ quy mô lớn, công cụ chuyển đổi tự động và công cụ quy tắc để tích hợp và tự động chuyển đổi dữ liệu. Đồng thời cung cấp mô hình hóa sơ đồ tri thức cho dữ liệu mở và các truy vấn dữ liệu ưu việt thông qua SPARQL EndPoint dựa trên RESTful. Giải pháp LOD của chúng tôi không chỉ cho phép trực quan hóa đa dạng mà còn có thể xây dựng các dịch vụ phân tích trực tuyến thông qua kết nối với RAINBOW.

Đặc điểm chính

Vấn đề khách hàng

Công khai hiệu quả dữ liệu cộng đồng và hệ thống sử dụng toàn dân, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp và thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu mở.

Thành quả đưa vào sử dụng

Chuyển đổi tự động dữ liệu hiện có sang dạng RDF và mở SPARQL Endpoint thông qua cổng dữ liệu mở, hỗ trợ hoạt động kinh doanh độc quyền, thúc đẩy sử dụng dữ liệu mở bằng cách cung cấp các dịch vụ ứng dụng khác nhau.

Chức năng chính

Cung cấp hệ thống chuyển đổi, tích hợp, quản lý, tìm kiếm dữ liệu mở, mô hình hóa sơ đồ tri thức, xuất bản RDF, lập luận web ngữ nghĩa, truy vấn SPARQL, cung cấp Endpoint, đa dạng trực quan hóa, liên kết dashboard và điện thoại.

Sản phẩm tích hợp

DISCOVERY, STORM, RAINBOW

Khách hàng chính

Bộ Quản lý chính phủ và nội vụ, Tập đoàn Tài nguyên Nước Hàn Quốc, Văn phòng tỉnh GyeongGi, Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, Viện thông tin Địa lý Hàn Quốc.

lod1

Thiết lập hệ thống dịch vụ LOD

LOD (Dữ liệu liên kết mở) là phương pháp được chuẩn hóa W3C để trình bày, xuất bản và tìm kiếm dữ liệu để công khai và phân phối qua web. LOD cho phép trình bày, xuất bản dữ liệu dưới dạng RDF, tìm kiếm và truy vấn thông qua giao thức REST và SPARQL. Giải pháp này được định hướng để trở thành trang web cho phép kết nối tất cả dữ liệu thông qua URI. Đặc điểm nổi bật của LOD là liên kết, sử dụng tất cả dữ liệu mở trên Internet và thiết lập một cơ sở tri thức mở tích hợp các dữ liệu khác nhau. Giải pháp Dữ liệu liên kết mở LOD của Saltlux gán giá trị cho việc công khai \thông tin của các coq quan công quyền và chính quyền địa phương.

38

Giải pháp thiết lập LOD của Saltlux dựa trên nền tảng STORM SOR và sản phẩm STRANSFORMER đã được kiểm chứng bởi các khách hàng lớn ở Hàn Quốc và nước ngoài trong suốt 10 năm qua. Cho phép tự động hóa đồng loạt để trực quan hóa và truy vấn thông qua SPARQL EndPoint, chuyển đổi dữ liệu thô sang dạng RDF và định cấu hình lược đồ ontology từ nhiều loại dữ liệu mở khác nhau.

39

Saltlux sử dụng thông tin ẩn làm thuộc tính tri thức có giá trị bằng cách tìm kiếm thông tin mối quan hệ có ý nghĩa giữa dữ liệu bị phân mảnh dựa trên giải pháp LOD. Điều này giúp dễ dàng khám phá và sử dụng các phương pháp truy cập dữ liệu hạn chế hiện có và đóng vai trò là cầu nối cho sự phát triển của LOD ở Hàn Quốc và các ngành công nghiệp dữ liệu mở.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.