Skip links

NHẬN BIẾT TÌNH HUỐNG CHUYÊN MÔN VÀ PHẢN HỒI (IoT)

Mặc dù các khoản đầu tư vào R&D đã tăng lên đáng kể để các doanh nghiệp có thể tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu, hiệu quả đem lại vẫn giảm dần. Hơn bao giờ hết, các công ty cần thiết lập chính sách R&D hợp lý và khôn ngoan bằng cách dự đoán thị trường và công nghệ. Họ cũng cần phải phân tích chi tiết dữ liệu, chứ không chỉ phát triển công nghệ dựa trên kinh nghiệm và trực giác. Với sự tin tưởng của các công ty toàn cầu và các tổ chức đại chúng, Saltlux có khả năng cung cấp các giải pháp chất lượng cao về phân tích công nghệ mới, cảm biến công nghệ và dự đoán xu hướng.

  • Vấn đề của khách hàng

Khó khăn trong việc bảo mật và thương mại hóa các công nghệ nhận biết tình huống, thông minh hóa, giám sát và xử lý dữ liệu theo thời gian thực từ các cảm biến IoT và thiết bị thông minh.

  • Hiệu quả ứng dụng

Triển khai dịch vụ mới và phân biệt hóa đối thủ thông qua giám sát dữ liệu dòng thời gian thực, phát hiện bất thường và triển khai dịch vụ cá nhân hóa dựa trên nhận thức tình huống.

226
  • Chức năng chính

Mô hình hóa quy tắc và biểu đồ tri thức của các cảm biến và thông tin tình huống; thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến; lập chỉ mục và phát hiện mẫu; dự đoán dựa trên Machine Learning; lập luận tình huống hybrid dựa trên ngữ nghĩa.

227
  • Sản phẩm tích hợp

BLUEBOLT, STORM

  • Khách hàng chủ yếu

KT, Bộ Đất đai, EU Commission, Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc, v.v.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.